Regulamin

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

NIP:669-100-80-29, REGON 330286720 przetwarza Państwa dane osobowe w

sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:”Traper” Jacek Wiśniewski, NIP:669-100-80-29, REGON 330286720. (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Koszalin 75-710 ul.Paderewskiego 1 lub drogą e-mailową sklep@traperek.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48

603-213-295

II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

a) dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – w celu realizacji umowy

zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,

b) dane osobowe przekazywane mailowego czy też telefonicznego - w celu skontaktowania się z

klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z

klientem,

c) dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia bez rejestracji konta zamawiającego – dla

potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – do czasu realizacji zawartej z

Panią/Panem umowy,

d) dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta

w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez

okres posiadania konta zamawiającego,

e) dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki

drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) –

do czasu cofnięcia zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów

mogą być przechowywane w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności

prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot.

rękojmi,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora

obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 1. lit. a)-c) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora

polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do

zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane

osobowe.

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu

dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać

wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.

III. Komu są udostępnianie dane osobowe

1. Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj.

firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu

płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz

Administratora.

 

2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

IV. Państwa uprawnienia

1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych

do innego administratora danych.

4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

4.1. kontakt pisemny: Koszalin ul. Paderewskiego1 z dopiskiem sklep „Traper”

4.2. kontakt e-mailowy: sklep@traperek.pl

4.3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 603 213 295

V. Prawo sprzeciwu

1. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i

organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze

wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym

dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem

udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

Nowy regulamin ważny od 01.01.2021

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod

adresem URL: www.traperek.pl

 

 

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze

Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży

na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek

Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, PracyPrzedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący

wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, oraz Pani Barbara Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PUMA SPORT” Barbara Wiśniewska pod adresem: ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-020-12-73, REGON 330060647, tel.

kontaktowy: +48 800 913 341 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9-18, sobota oraz

niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,

email: sklep@traperek.pl;

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem

URL: www.traperek.pl;

3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba nieletnia

powyżej 13. roku życia, Konsument-Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

5. Towar lub Towary – odzież i obuwie trekkingowe, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery i akcesoria oraz inne

produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe

informacje na temat Towaru;

7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów

dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,

wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym

Regulaminem;

9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, w

którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta

pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;

12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-

mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji

Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła,

itp.;

13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany

wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta

Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

16. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

 

17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);

18. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);

19. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn.

zm.);

20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o

których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia

2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

21. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na

podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest

regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja

Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do

wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty

handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert

określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami

brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.traperek.pl przez Zamawiających lub

Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób

sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy

Sprzedającego.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do

stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym

wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;

d. aktywne konto e-mail.

7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za

pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce

KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie

Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

 

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu

Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta

Zamawiającego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla

Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z

postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym

Zamawiający ma także możliwość wypełnienia ankiety do wystawienia opinii dla Sprzedającego w serwisie Ceneo.

5. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których

mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych

treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom

odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy

utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez

korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

7. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra

osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym

prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione

jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających

dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających dane osobowe osób

trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną

zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pozostaje bez

wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem

wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania

Sklepu internetowego,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy

bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych

Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z

nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta

Zamawiającego,

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich

poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego

lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu

internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w

niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do

złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:

sklep@traperek.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu

usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub

Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w

terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej

rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego

 

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć

Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych

wskazanych w ust. 1. powyżej. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje

Zamówienia jako gość.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z

Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto

Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych

Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i

Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak

Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących

czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych

charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a

następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w

przycisk „Przejdź do realizacji zamówienie”,

c. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto

Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta

Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych

kontaktowych, opcjonalnie Zamawiający może także podać dane firmy i NIP, a także wpisać uwagi skierowane

do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;

d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość albo odhaczyć, że

Zamawiający jest osobą nieletnią powyżej 13. roku życia, dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy, a w

celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem

zapłaty”.

 

5. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

5a.Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

 

potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za złożenie zamówienia” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Towaru w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;

potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

5b. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba nieletnia powyżej 13. roku życia

Zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego w następujący sposób: wydrukować wiadomość mailową z podsumowaniem Zamówienia przesłaną po złożeniu przez nieletniego Zamówienia w Sklepie internetowym, na końcu wydruku wpisać datę i słowo Akceptuję, złożyć czytelny podpis opiekuna prawnego, a skan tak podpisanego dokumentu przesłać drogą mailową na adres: sklep@traperek.pl w tytule maila wpisując nr Zamówienia.

 

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej

chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować

z Zamówienia. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania

Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez

system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie

internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający,

po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych

poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym

w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy

wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do

upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3

miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:

a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system płatności

elektronicznych Payzeey, również przy użyciu karty kredytowej (bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu

skorzystanie z tego sposobu płatności za Zamówienie);

b. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,

c. możliwe jest także skorzystanie z systemu ratalnego zapłaty za Zamówienie – szczegóły znajdują się pod

linkiem: https://www.e-gotowka.pl/eshop/blue/e- raty.html

2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy

uiszczać na numer konta PKO BP SA KOSZALIN 68 1020 2791 0000 7102 0169 9248. Zamawiający proszony

jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu

potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin

realizacji Zamówienia.

3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie

zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Payzeey. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje

gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi

Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu

internetowego. Płatności obsługuje First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 92,

00-807 Warszawa, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,

wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, wpisana do rejestru

przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000061293,

kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02- 10-429. Dane osobowe

Zamawiającego przekazywane są spółce First Data Polska S.A., która jest ich administratorem danych

osobowych.

4. W razie przedpłaty za Zamówienie Sprzedający oczekuje na opłatę Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zaś na odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru prze 7 dni od uzgodnionego terminu ich odbioru.

5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy

Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z

momentem informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w

razie płatności za pośrednictwem systemu Payzeey), bądź też w momencie zawarcia Umowy sprzedaży (w

razie płatności za pobraniem przy odbiorze).

6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty

Polskiej (listem poleconym- koszt 3 PLN) lub firmy kurierskiej (koszt przesyłki 8,80 PLN). Możliwy jest również

odbiór osobisty Zamówienia w Miejscu odbioru.

7. Zamówienia na kwotę 50 PLN i powyżej (do tej kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt

Sprzedającego.

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco

drogą mailową informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.

2. Zamówione Towary o wadze do 10 kg dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 1 Dnia

roboczego (z zastrzeżeniem, że Towary z kategorii Rowery oraz przesyłki z Towarami wielkogabarytowymi

wysyłane są w terminie 2-5 Dni roboczych), maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych, liczonego po

zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o

dokonaniu płatności poprzez system płatności elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Towary

wydawane są Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny

termin.

3. Na Stronie Towaru i w formularzu Zamówienia widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na

magazynie Sprzedającego wybranego Towaru oraz przewidywanym terminie wysyłki. Jeśli jednak w

Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie Towaru,

Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma

wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do

wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub

też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą

składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.

5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednakże w razie zainteresowania dostawą poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o

niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w

szczególności kosztów dostawy Towarów.

6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego

Ceny za Zamówienie oraz kosztów dodatkowych, na poniesienie których wyraził zgodę.

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsument-Przedsiębiorca, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru

do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera,

czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem.

Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia

uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest

o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do

Sprzedającego.

9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził

życzenie na otrzymanie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne

potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.

10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad

wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4.

Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o

nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera

również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W

wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle

Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu

cywilnego.

 

 

ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od

Umowy sprzedaży. Sprzedający ustala, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po

upływie 100 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o

odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma

wysłanego listownie na adres: ul. Połczyńska 66,75-816 Koszalin lub pocztą elektroniczną wysyłając maila na adres:sklep@traperek.pl). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie

potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą

elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej

wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca

Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku

nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o

wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich

samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie

Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w

związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów

lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres: ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu

od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 100 dni.

Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny

niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

7. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy

lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania

naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,

najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,

sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od

Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy

8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w

przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576) Kodeksu cywilnego. Jeżeli

nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego,

przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@traperek.pl lub pisemnie na adres: ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin, bądź też składając

reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do

Towaru, o ile dany Towar ma dołączoną instrukcję.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu

rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr

Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając

reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi

przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23

września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie

nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,

www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne

są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów

konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania

reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z

pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za

pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod

adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pośrednictwem formularza w zakładce KONTAKT) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

 

W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

Współadministratorami danych osobowych są obaj Sprzedający - tj. „TRAPER” Jacek Wiśniewski oraz „PUMA SPORT” Barbara Wiśniewska. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługującej system płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

W ramach realizacji Umowy sprzedaży Sprzedający jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w serwisie Ceneo.pl oraz Traperek.pl Ankieta służy zbadaniu opinii o zamówionym produkcie oraz przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym. Zamawiający może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w

odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.

 

zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia

zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym

wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie

zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto

Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji

zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i

wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do

rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub

pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi

przepisami prawa.

ZASADY DODATKOWEJ GWARANCJI „5 – LETNIA GWARANCJA ROZSZERZONA”
 Gwarant, tj. „TRAPER” Jacek Wiśniewski z siedzibą pod adresem ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720 jako Sprzedający Towary w Sklepie internetowym, określa w niniejszym dokumencie zasady udzielania dodatkowej 5-letniej ODPŁATNEJ gwarancji jakości roweru dot. wybranych modeli rowerów będących w ofercie Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.traperek.pl ( zwana dalej „Gwarancją rozszerzoną ”).  Informacja o możliwości zakupienia wydłużonej gwarancji znajduje się przy wybranych modelach rowerów na Stronie Towaru w Sklepie internetowym.

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.traperek.pl
Niniejsze zasady Gwarancji rozszerzonej stanowią oświadczenie gwarancyjne Sprzedającego jako Gwaranta, o którym mowa w art. 557 Kodeksu cywilnego.
Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego modelu roweru wskazany jest w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Na życzenie Zamawiającego w Sklepie internetowym możliwy jest zakup dodatkowej Gwarancji rozszerzonej udzielanej przez Gwaranta JEDYNIE NA RAMĘ ROWERU. Okres Gwarancji rozszerzonej wynosi 5 lat od daty zakupu wskazanej na dokumencie księgowym potwierdzającym zakup roweru w Sklepie internetowym.

Klient dokonując zamawiania Towaru w Sklepie internetowym może odhaczając odpowiedni check-box na Stronie Towaru, o ile jest on dostępny dla danego modelu roweru, wykupić także udzielaną przez Sprzedającego jako gwaranta dodatkową 5-letnią Gwarancję rozszerzoną , której warunki opisane są w niniejszym dokumencie.

Gwarancja rozszerzona jest niezależna od gwarancji udzielanej na Towar przez producenta.

Cena zakupu Gwarancji rozszerzonej wskazana jest na Stronie Towaru w Sklepie internetowym Gwaranta. Wykupienie Gwarancji rozszerzonej możliwe jest jedynie w procesie składania Zamówienia na Towar w Sklepie internetowym.
Towary, które posiadają oryginalne karty gwarancyjne producenta powinny być serwisowane w autoryzowanych punktach serwisowych producenta wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej. Wszelkie komponenty, widelce amortyzowane oraz amortyzatory tylne dostarczone wraz z Towarem podlegają osobnej gwarancji, o ile dokument potwierdzający tego typu gwarancję został dołączony do Towaru.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady ramy roweru, na którą klient wykupił u Gwaranta gwarancję rozszerzoną, uprawniony z gwarancji proszony jest o przesłanie na adres mailowy: sklep@traperek.pl informacji ze wskazaniem wady. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji uprawniony z gwarancji proszony jest o wskazanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres email nr telefonu, a także o przesłanie kopii dowodu zakupu roweru, który objęty jest Gwarancją rozszerzoną w Sklepie internetowym.
Uprawniony z gwarancji proszony jest o należyte zabezpieczenie roweru na czas transportu, bowiem Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu, a wynikłe z nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru.
Reklamacje z tytułu Gwarancji rozszerzonej rozpatrywane są w terminie do 14 dni od odebrania towaru reklamacyjnego, o czym klient zostanie poinformowany przez Gwaranta wraz z uzasadnieniem decyzji.
Gwarancją rozszerzoną nie są objęte:
11.1.niewłaściwy montaż lub nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja roweru,
11.2. wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne ramy, zarysowania, ubytki lakieru, wgniecenia i ubytki,
11.3.przeróbki konstrukcyjne, modyfikacje ramy,
11.4.uszkodzenia będące następstwem błędów w technice jazdy, skoków, czy akrobacji, w trakcie których mogło dojść do nadmiernych obciążeń ramy lub jej zarysowań, czy innych uszkodzeń, chyba że dany model roweru był do tego typu aktywności przeznaczony,
11.5.skutki nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów na ramie niedokonanej przez sprzedawcę albo autoryzowany punkt serwisowy wskazany przez producenta roweru,
11.6.inne usterki ramy wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi dołączoną do roweru przez jego producenta.
W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany ramy wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Gwarant usuwając usterkę ramy ma prawo do zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu roweru elementami innej marki o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, zaś w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
W przypadku uznania przez Gwaranta, że wada nie jest możliwa do usunięcia, Gwarant może dokonać wymiany ramy roweru na nową, a jeśli dany model ramy nie jest już dostępny w ofercie handlowej – na nową ramę o zbliżonych właściwościach i cenie, jak wadliwa rama.
Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta wygasa z chwilą dokonania zmian konstrukcyjnych w Towarze, nie dokonywania przez uprawnionego z gwarancji wymaganych gwarancją producenta okresowych przeglądów Towaru lub też w razie przeniesienie prawa własności roweru na inną osobę/podmiot.
 Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku

: