Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TRAPEREK.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.traperek.pl

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze

Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży
na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek
Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, tel. kontaktowy: +48  603-213-295, codziennie w dni robocze od pon. do pt. w godzinach 11-17, sobota oraz
niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,
email: sklep@traperek.pl

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem

URL: traperek.pl
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba nieletnia powyżej 13. roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;


5. Towar lub Towary – odzież i obuwie trekkingowe, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery i akcesoria oraz inne 
produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe

informacje na temat Towaru;

7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów

dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,

wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, w 
którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta

pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;

12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-
mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła itp.; 

13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany 
wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta

Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

16. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 
z późn. zm.);

17. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

18. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. 
zm.);

19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o 
których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja
Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do
wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert
określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.traperek.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp dostanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym
wyposażeniem:  
a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;  
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;  
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy mailowo,telefonicznie lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce
KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie
Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf
ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta
Zamawiającego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla
Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. O ile Zamawiający wyraził zgodę na otrzymanie ankiety, to po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym
Zamawiający ma także możliwość wypełnienia ankiety do wystawienia opinii dla Sprzedającego w serwisie
Ceneo.
5. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych
treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom
odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy
utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
7. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra
osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione
jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających
dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających dane osobowe osób
trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną
zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pozostaje bez
wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem
wypowiedzenia, jeśli: 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania

Sklepu internetowego,  

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy

bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych

Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z 
nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
Zamawiającego, 

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,


f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,


g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich

poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu

internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w
niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@traperek.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu
usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w 
terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:


1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć 
Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z

Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto

Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych
Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak

Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących

czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych

charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w 
przycisk „Przejdź do realizacji zamówienie”,

c. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto 
Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych kontaktowych, opcjonalnie Zamawiający może także podać dane firmy i NIP, a także wpisać uwagi skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;

d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość albo odhaczyć, że

Zamawiający jest osobą nieletnią powyżej 13. roku życia, dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy, a w
celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z 
potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej 
chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez
system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system płatności
elektronicznych Payzeey, również przy użyciu karty kredytowej.
b. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,
c. możliwe jest także skorzystanie z systemu ratalnego zapłaty za Zamówienie.
2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy
uiszczać na numer konta PKO BP SA KOSZALIN 68 1020 2791 0000 7102 0169 9248. Zamawiający proszony
jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu
potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin
realizacji Zamówienia.
3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Payzeey. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi
Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu
internetowego. Płatności obsługuje First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02- 10-429. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce First Data Polska S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
4. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie
odebrane z Miejsca odbioru są anulowane po upływie 7 dni od uzgodnionego terminu ich odbioru.
5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z
momentem informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w
razie płatności za pośrednictwem systemu Payzeey), bądź też w momencie zawarcia Umowy sprzedaży (w
razie płatności za pobraniem przy odbiorze).
6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt przesyłki 11 PLN). Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w Miejscu odbioru.
7. Zamówienia na kwotę 100 PLN i powyżej (do tej kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt Sprzedającego.
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco
drogą mailową informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.
2. Zamówione Towary o wadze do 10 kg dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 1 Dnia roboczego (z zastrzeżeniem, że Towary z kategorii Rowery oraz przesyłki z Towarami wielkogabarytowymi wysyłane są w terminie 2-5 Dni roboczych), maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych, liczonego po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności poprzez system płatności elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.
3. Na Stronie Towaru i w formularzu Zamówienia widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na magazynie Sprzedającego wybranego Towaru. Jeśli jednak w Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą
składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych; 
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.
5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednakże w razie zainteresowania dostawą poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Towarów.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie oraz kosztów dodatkowych, na poniesienie których wyraził zgodę.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził
życzenie na otrzymanie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne
potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.
10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.
ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sprzedający ustala, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po
upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Konsument zobowiązany jest dostarczyć zakupiony towar w przeciągu kolejnych 14 dni od dnia w którym została zgłoszona chęć odstąpienia od umowy sprzedaży. 


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego („TRAPER” Jacek Wiśniewski, ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin, e-mail: sklep@traperek.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie, pocztą elektroniczną lub formularza dostępnego na stronie w linku- reklamacje). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, lub formularza dostępnego na stronie, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zwrócony towar od konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
5. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres
Sprzedającego: „TRAPER” Jacek Wiśniewski, ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy
sprzedaży.

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@traperek.pl, pisemnie na adres Sprzedającego: „TRAPER” Jacek Wiśniewski, ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin, bądź też składając reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do Towaru, o ile dany Towar ma dołączoną instrukcję.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu 
rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury). 
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,
www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

1. Zamawiający lub Użytkownik dokonując Zamówienia i/lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego. Dokonując Zamówienia i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały
przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newslettera).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania
Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą
przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej
odrębnej zgody Użytkownika.
4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo
dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w
odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.
zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie
zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto
Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji
zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i
wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do
rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2018 roku
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury
TRAPER” Jacek Wiśniewski
ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.traperek.pl”

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.z
późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z
„TRAPER” Jacek Wiśniewski w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu
………………..……………. roku. i
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

i  NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

 


» przeczytaj wszystkie opinie